Các phần mềm cần thiết để học lập trình

Các phần mềm, IDE cần thiết cho việc học lập trình. Bên cạnh đó là các ứng dụng hữu ích cho máy tính của bạn.

...
Các phần mềm cần thiết
Cài đặt các phần mềm cần thiết.
VISUAL STUDIO COMMUNITY 2017
Phiên bản Visual Studio Community 2017 (VSC) với lựa chọn C++ được khuyến khích cho các khóa học tại STDIO Training.

cloud_download Visual Studio 2017 - library_books Hướng dẫn cài đặt
VISUAL STUDIO CODE
Visual Studio Code dùng cho mục đích xem xét các đoạn mã nguồn nhỏ gọn hơn Visual Studio 2017. Hỗ trợ phiên bản cho Windows và MAC.

cloud_download Visual Studio Code
Bạn có thể sử dụng Windows hoặc MAC cho các khóa học tại STDIO Training. XCode IDE
BUGS để trao đổi các đoạn mã nguồn
Khi trao đổi hoặc thực hành code, bạn hãy sử dụng BUGS để chia sẻ các đoạn mã nguồn của mình. link BUGS.VN
Gửi code qua Messenger
Gửi code qua Files
Gửi code qua BUGS