3 bài viết bước đầu tạo môi trường lập trình C/C++ với Visual Studio

Bước 1:

Khởi động Visual Studio lên. Nếu đây là lần đầu bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tự đăng ký 1 tài khoản (nếu chưa có) rồi đăng nhập như hướng dẫn của phần mềm.

Bước 2:

Chọn File → New → Project…

Bước 3:

Chọn tab Visual C++ → Windows Desktop → Windows Console Application

Đặt tên project như mong muốn (chỗ ConsoleApplication18) rồi nhấn OK.