3 bài viết bước đầu tạo môi trường lập trình C/C++ với Visual Studio

Bước 1:

Sau khi tạo project, mở file có tên trùng với tên project để tham khảo, trong trường hợp này là file ConsoleApplication18.cpp. Đây là file chứa mã nguồn của Hello World.

Nhấn vào nút Local Windows Debugger để build và chạy chương trình.

Bước 2:

Xem kết quả.