STDIO Training thông báo phát hành công cụ BUGS.VN.

Công cụ hỗ trợ lưu trữ, định dạng mã nguồn giúp việc thảo luận, chia sẻ cho các học viên STDIO Training và các developer dễ dàng hơn.

Sử dụng công cụ tại đây.

Chức năng hỗ trợ.

  1. Lưu trữ, chia sẻ code hỗ trợ cho trường hợp đăng nhập hoặc chưa đăng nhập.
  2. Hỗ trợ nhiều tài liệu trên 1 đường dẫn.
  3. Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình: C, C++, Java, C#, Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, ...