KHÓA HỌC

Khóa Học Back-end Với Java EE (Spring MVC & Hibernate)

Học phát triển triển dự án back-end với Java Spring và Hibernate từ đầu.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HOTLINE
  0942.111.912
 • CHƯƠNG TRÌNH
  ĐIỀU CHỈNH
  theo nhu cầu
 • THỜI LƯỢNG
  LINH ĐỘNG
 • LIÊN HỆ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Dành cho người đã có căn bản về lập trình.
 • Có thể lập trình hướng đối tượng.
 • Không đòi hỏi phải có kiến thức lập trình Java từ trước.
 • Các đối tượng muốn tìm kiếm 1 công việc liên quan Java Spring + Hibernate.
 • Đảm bảo kiến thức khóa học đủ để tham gia các dự án về Java Back end của các doanh nghiệp lớn.
 • Dành cho các cá nhân có khả năng lập trình và muốn đổi công việc mới.
 • Khóa học còn dành cho các cá nhân, các doanh nghiệp đang cần kiến thức, kinh nghiệm về Java Back end cho các dự án mới.
 • Có thể điều chỉnh nội dung, thời lượng khóa học để phù hợp điều kiện doanh nghiệp.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

 • Quản lý dự án Java Spring bằng Maven.
 • Tìm hiểu cách sử dụng Java @Annotation (Spring @Annotation) trong các ứng dụng Java Spring MVC.
 • Design pattern Dependence Injection và áp dụng trong Java Spring MVC.
 • Hiểu cách xác định Spring Beans bằng cách sử dụng Java Config.
 • Cấu hình mô hình MVC sử dụng Java Config.
 • Tìm hiểu cách cấu hình Java Spring MVC với cấu hình Java Based (không cần dùng XML).
 • JPA Spring Data với Hibernate trong các back-end với Java EE, truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua Hibernate.
 • Xây dựng kiến trúc 1 back-end Java Spring, chia lớp: DAO, Service, Controller.
 • Spring Security module và cấu hình Spring Security trong bảo mật.
 • Triển khai dự án back-end Spring MVC lên server.
Chương trình học

Java & Java EE

 • 1

  Java căn bản

  Giới thiệu về khóa học và cài đặt các công cụ lập trình cần thiết: Java 8, Eclipse, MySQL.

  Làm quen với Java.

  • Giới thiệu Java.
  • Môi trường lập trình Java: sơ lược Java ME, Java SE, Java EE.

  Các cú pháp cơ bản với Java.

  • Chương trình "Hello Java".
  • Thực hành.

  Biến và kiểu dữ liệu trong Java.

  • Biến và kiểu dữ liệu trong Java.
  • Kiểu dữ liệu mảng và chuỗi.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 2

  Java căn bản 2

  Cấu trúc điều kiện.

  • Cấu trúc điều kiện và chân trị - if-else và switch-case.
  • Kết hợp chân trị.
  • Thực hành.

  Vòng lặp trong Java.

  • Vòng lặp trong Java.
  • Vòng lặp while và vòng lặp for.
  • Thực hành.

  Hàm trong Java.

  • Tạo hàm và sử dụng hàm trong Java.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 3

  Hướng đối tượng trong Java

  Đối tượng trong Java.

  • Đối tượng trong Java.
  • Thuộc tính và các phương thức.
  • Thực hành.

  Mở rộng.

  • Phương thức tạo.
  • Từ khóa static.
  • Thực hành.

  Package và import trong Java.

  • Module hóa các thành phần trong Java.
  • Từ khóa import.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 4

  Hướng đối tượng trong Java - các tính chất

  Các tính chất cơ bản lập trình hướng đối tượng.

  • Tính trừu tượng, đóng gói, kế thừa và đa hình.
  • Thực hành.

  Package.

  • Package và import package trong Java.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 5

  Java Servlet

  Nhắc lại Java EE.

  Tomcat webserver và Java Servlet.

  • Java Applet và Java Servlet.
  • Hello Servlet.
  • HTTP Method.
  • request và response.
  • Thực hành.

  RESTful.

  • XML và JSON.
  • JSON.

  Khởi tạo 1 số API cơ bản.

  Thuận lợi và bất lợi của Servlet.

  Giới thiệu về JSP.

  • Mối liên hệ giữa JSP và HTML.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 6

  Hệ thống backend và frontend

  Giới thiệu.

  • Mô hình website truyền thống.
  • Mô hình MVC.
  • Backend và Frontend.
  • MVC và Backend.

  Thuận lợi và bất lợi của mô hình Backend và Frontend.

  1 Backend và nhiều Frontend.

  3 giờ
 • 7

  Cơ sở dữ liệu căn bản

  Cơ sở dữ liệu căn bản.

  • MySQL và cấu hình kết nối dữ liệu.
  • Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu.
  • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQL.
  • Các truy vấn cơ bản với các tính năng CRUD.
  • Khóa chính và khóa ngoại.
  • Sử dụng các loại collations.
  • Thực hành truy vấn.

  Cơ sở dữ liệu mở rộng.

  • Các loại Engine lưu trữ.
  • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Các loại join.
  3 giờ
 • 8

  Cơ sở dữ liệu và JDBC

  Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC.

  • Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.
  • Thực hiện truy vấn dữ liệu CRUD.

  Nhắc lại RESTful, mối quan hệ giữa HTTP Method và các truy vấn, hành vi với dữ liệu.

  3 giờ
 • 9

  Spring Framework

  Giới thiệu về Spring Framework.

  • Các thành phần Spring Framework.
  • Giới thiệu Spring Framework 5.0.

  Giới thiệu về Maven và Gradle.

  • Sử dụng Maven quản lý các thành phần trong dự án.
  • Spring Mvc.
  • Cấu hình Spring Mvc tạo ra các Controller cơ bản.
  • Controller với response JSON (RESTful cho Controller).

  Các file config trong Spring.

  Controller và RestController.

  Thực hành.

  Giới thiệu 1 số Design Pattern cần thiết trong khóa học:

  • Dependence Injection.
  • Proxy.
  • Facade.
  3 giờ
 • 10

  Spring Framework - Cấu hình với các Java Annotation

  Giới thiệu sơ lược Java Annotation.

  Các Annotation trong Spring dành cho cấu hình và cho Controller.

  • Phân tích cấu trúc file cấu hình với Spring.
  • Ánh xạ đường dẫn trong Controller.

  Thao tác với các tham số.

  • Các vấn đề về đường dẫn thân thiện người dùng.
  • Đường dẫn sử dụng tham số.
  • Thuận lợi - bất lợi với trường hợp sử dụng cho API hay đường dẫn đến trang web.
  • Thực hành.

  Bổ sung kiến thức Java.

  • Java Beans.
  • POJO.
  • Serialization.
  3 giờ
 • 11

  Controllers và giới thiệu project Electronics

  Giới thiệu về Project Electronics Shop, tham khảo tại: https://electronics.stdio.vn

  Giới thiệu các tính năng cần thiết cho project.

  • Phân tích các Controller cần thiết.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 12

  JPA và Hibernate

  Giới thiệu về khái niệm JPA.

  • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Mô hình ORM.
  • Thuận lợi và nhược điểm của 2 mô hình trên.

  Các hiện thực hóa JPA - Hibernate và Entity frameworks.

  • Cấu hình Hibernate với Spring.
  • Entity và thiết kế Entity "Product".
  • Migration với Hibernate.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 13

  Entity và mô hình quan hệ

  Nhắc lại các tính năng project Electronics.

  Giới thiệu về Entity.

  • POJO và Entity.
  • Các Annotation thường sử dụng với các Entity.
  • Thiết kế 1 Entity cơ bản.

  Quan hệ giữa các Entity.

  • Một vs một.
  • Một vs nhiều.
  • Nhiều vs một.
  • Nhiều vs nhiều.
  • Thực hành trên project.
  3 giờ
 • 14

  Object States - Lớp DAO

  Object States.

  • Giới thiệu về Object States.
  • Thực hành thao tác Object States.
  • Hiện thực

  Lớp DAO.

  • Giới thiệu về lớp DAO.
  • Tổ chức lại project Electronics.
  • Hiện thực các lớp DAO cho project Electronics.
  3 giờ
 • 15

  Kiến trúc dự án

  Thiết kế lại dự án theo mô hình:

  • Controllers ⇔ Services ⇔ DAO.
  • Lớp Services và annotation cần thiết.
  • Nhắc lại Dependence Injection.
  • Ý nghĩa của các lớp (layers) trên.
  • Thực hành hiện thực hóa kiến trúc trên cho project Electronics.
  3 giờ
 • 16

  Hoàn thiện các tính năng backend của project

  Ôn tập và hoàn thiện các tính năng cơ bản của project.

  3 giờ
 • 17

  Tích hợp giữa Frontend và Backend

  Triển khai Frontend trên máy tính học viên. Cài đặt thêm các phần mềm cần thiết.

  Các kiến thức về HTTP.

  • Request header và Response header.
  • Cross-Origin Resource Sharing (CORS).
  3 giờ
 • 18

  Bảo mật và Spring Security

  Session và Cookie.

  Chứng thực tính năng theo Token.

  Filter và Spring Security.

  • Cấu hình Spring Security.
  • Filter và chức năng.

  Chứng thực theo phương pháp thủ công so với Spring Security.

  • Tạo tính năng đăng nhập với Token.
  3 giờ
 • 19

  Mở rộng tính năng

  Quản lý tài nguyên trên Server.

  • Tính năng upload file / ảnh.
  • Ánh xạ đường dẫn download.
  • multipart/form-data.
  • Thực hành upload hình ảnh đại diện.

  Xử lý báo cáo với Excel.

  • Truy xuất dữ liệu và trích xuất dưới dạng Excel.
  • Người dùng download.
  3 giờ
 • 20

  Mở rộng tính năng 2

  Gửi email.

  • Giới thiệu về imap/pop3 và smtp.
  • Sử dụng smtp thực hiện tính năng gửi email tự động.

  Cronjob với Spring.

  • Hẹn lịch định kỳ thực hiện 1 tính năng mong muốn.
  • Thực hành.
  3 giờ
 • 21

  Triển khai và sử dụng RestTemplate

  Sử dụng RestTemplate thực thi các tác vụ từ API khác.

  • Giới thiệu RestTemplate.
  • Thực hành.

  Triển khai dự án lên Server.

  • Các vấn đề cần lưu ý khi triển khai.

  * Giới thiệu về Spring Boot.

  3 giờ
Bạn đang có nhu cầu vui lòng gọi

perm_phone_msg 0942.111.912
028.36205514

message MESSENGER
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
©STDIO, 2013-2020