KHÓA HỌC

Khóa Học Kỹ Thuật Lập Trình C#

Đào tạo căn bản lập trình C# cho người mới.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  6,000,000₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  2
  tháng
 • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới bắt đầu học lập trình.
 • Sinh viên đang tìm kiếm một chương trình cơ bản về C# và .NET.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

 • Các kiểu dữ liệu và cú pháp lập trình C#.
 • Kỹ thuật lập trình với C# bằng ứng dụng, dễ học, dễ tiếp thu.
 • Ngôn ngữ C# và các nguyên lý lập trình áp dụng cho các ngôn ngữ khác.
 • Hiểu cách tạo và chạy một chương trình C#.
Chương trình học

...

 • 1

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN

  Sơ lược về ngôn ngữ

  Thiết lập môi trường lập trình

  Chương trình đầu tiên

  Cách compile và thực thi chương trình

  3 giờ
 • 2

  CÚ PHÁP/SYNTAX CƠ BẢN

  Từ khóa Using

  Từ khóa Class

  Biến/Hàm thành viên

  Scope là gì

  Các operator cơ bản

  3 giờ
 • 3

  CÁC KIỂU DỮ LIỆU NGUYÊN THỦY

  Các kiểu dữ liệu nguyên thủy

  Các biến constant

  Casting/Ép kiểu cơ bản

  3 giờ
 • 4

  CÁC KIỂU DỮ LIỆU KHÁC NGUYÊN THỦY

  Class

  Cách khởi tạo Class cơ bản

  String

  Enum

  3 giờ
 • 5

  CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

  If

  If ... Else

  If lồng nhau

  Switch

  Switch lồng nhau

  Tenary Operator

  6 giờ
 • 6

  CẤU TRÚC LẶP

  While

  For

  Do...While

  Lặp lồng nhau

  Break và Continue

  Vòng lặp vô tận

  3 giờ
 • 7

  MẢNG

  Khai báo mảng

  Khởi tạo Mảng

  Gán giá trị cho Mảng

  Truy cập giá trị của phần tử trong Mảng

  Sử dụng For...Each với mảng

  Giới thiệu về Functions/Method khi sử dụng với Mảng.

  Từ khóa params khi sử dụng Mảng

  Array và các hàm tích hợp để xử lý mảng

  6 giờ
 • 8

  NULL VÀ NULLABLE

  Cơ bản về Nullable

  Null Coalescing Operator

  3 giờ
 • 9

  METHODS

  Cú pháp hàm

  Kiểu trả về

  Tên hàm

  Tham số

  Thân hàm

  6 giờ
 • 10

  STRINGS VÀ XỬ LÝ CHUỖI

  Giới thiệu về String

  Char và String

  Length và String

  Các hàm của String

  Xử lý chuỗi

  6 giờ
 • 11

  STRUCTS

  Chi tiết về Struct

  Khởi tạo Struct

  Khai báo và sử dụng Struct

  Mục đích của Struct

  6 giờ
 • 12

  ENUM

  Khai báo và sử dụng Enum

  Các usecase của Enum

  3 giờ
 • 13

  CLASS

  Khởi tạo và sử dụng Class

  Private và Public

  Các phương thức nội bộ

  Constructor

  Destructor

  Từ khóa static

  Struct và Class

  3 giờ
 • 14

  OOP TRONG LẬP TRÌNH

  Tính trừu tượng

  Tính đóng gói

  Tính đa hình

  Tính kế thừa

  Thực hành

  6 giờ
 • 15

  INTERFACE VÀ NAMESPACE

  Khai báo và sử dụng

  Interface và Kế thừa

  Namespace lồng nhau

  Tính kế thừa

  Thực hành

  3 giờ
 • 16

  PREPROCESSOR VÀ XỬ LÝ FILE

  Tổng quan về Preprocessor và cách sử dụng

  Cú pháp và cách đọc/ghi file cơ bản

  6 giờ
Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Cá nhân & công ty có nhu cầu vui lòng gọi
028.36205514
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019