KHÓA HỌC

Khóa Học Kỹ Thuật Lập Trình Java

Đào tạo lập trình Java cho người mới bắt đầu.

THÔNG TIN CƠ BẢN
 • HỌC PHÍ
  6,000,000₫
  0₫
 • SĨ SỐ
  8
  / lớp
 • THỜI LƯỢNG
  2
  tháng
 • ĐĂNG KÝ

   Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới bắt đầu học lập trình.
 • Sinh viên đang tìm kiếm một chương trình cơ bản về Java.

   Bạn sẽ đạt được những gì?

 • Học Java cách thức hiện đại, từng bước.
 • Các cú pháp và kỹ thuật lập trình Java.
 • Có khả năng lập trình, thực hành dễ dàng với Java.
 • Học các khái niệm lập trình hướng đối tượng nâng cao - trừu tượng, thừa kế, đóng gói và đa hình.
Chương trình học

...

 • 1

  Chương trình đầu tiên

  Giới thiệu về Java.

  • Kiến trúc Java 8.
  • Sơ lược JVM, SDK, JRE.

  Thiết lập môi trường lập trình.

  Chương trình đầu tiên.

  Cách compile và thực thi chương trình.

  Mở rộng.

  • Java code conventions.
  3 giờ
 • 2

  Biến và kiểu dữ liệu trong Java

  Biến và hằng.

  Kiểu dữ liệu cơ sở.

  Ép kiểu (type casting).

  Các operator cơ bản.

  • Số học, so sánh, logic và lệnh gán.

  Thao tác nhập/xuất với console.

  3 giờ
 • 3

  Kiểu dữ liệu tự định nghĩa

  Từ khóa new.

  Class.

  String.

  Enum.

  Java Literals.

  3 giờ
 • 4

  Cấu trúc điều khiển

  If.

  If ... Else.

  If lồng nhau.

  Switch.

  Switch lồng nhau.

  Tenary Operator.

  3 giờ
 • 5

  Cấu trúc lặp

  While.

  For.

  Do...While.

  Lặp lồng nhau.

  Break và Continue.

  Vòng lặp vô tận.

  Mở rộng.

  • Vòng lặp Foreach.
  3 giờ
 • 6

  Mảng

  Giới thiệu về mảng.

  • Cấu trúc của mảng.
  • Mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều.

  Thao tác với mảng.

  • Khai báo.
  • Khởi tạo.
  • Truy xuất giá trị.
  • Duyệt mảng.
  • Sắp xếp mảng cơ bản.

  Mở rộng.

  • Lớp Arrays.
  3 giờ
 • 7

  Hàm

  Giới thiệu về hàm.

  Tạo hàm.

  • Kiểu trả về.
  • Tên hàm.
  • Tham số (tham trị, tham chiếu).
  • Thân hàm.

  Gọi hàm.

  Nạp chồng hàm (overloading).

  Từ khóa varargs.

  3 giờ
 • 8

  String và xử lý chuỗi

  Hàm length.

  Các hàm lớp String.

  Xử lý chuỗi.

  Biểu thức chính quy (regular expressions).

  3 giờ
 • 9

  Lớp (class) và đối tượng (object)

  Khái niệm lớp và đối tượng.

  Khai báo lớp và đối tượng.

  Khai báo thuộc tính và phương thức.

  Phạm vi truy xuất.

  Constructor và garbage collection.

  Từ khóa static và this.

  Scopes trong Java.

  6 giờ
 • 10

  Hướng đối tượng trong Java (OOP)

  Các tính chất cơ bản.

  • Tính trừu tượng, đóng gói, kế thừa và đa hình.
  • Thực hành.

  Import package.

  Từ khóa supper.

  Ghi đè (overriding).

  6 giờ
 • 11

  Interface và abstract class

  Khai báo và sử dụng.

  Sự khác nhau giữa interface và abstract class.

  Tính kế thừa.

  Thực hành.

  3 giờ
 • 12

  Xử lý ngoại lệ (exception)

  Từ khóa.

  • Try.
  • Catch.
  • Finally.
  • Throw.
  • Throws.

  Phân loại ngoại lệ.

  Bắt và xử lý ngoại lệ.

  Tạo ngoại lệ bằng cách tự định nghĩa.

  3 giờ
 • 13

  Xử lý tập tin

  Giới thiệu I/0 stream.

  Cú pháp và cách đọc/ghi file cơ bản.

  Thực hành.

  3 giờ
 • 14

  Bài tập cuối khóa

  Áp dụng các kiến thức đã học.

  • Cấu trúc điều khiển và vòng lặp.
  • Sử dụng mảng đối tượng và xử lý chuỗi.
  • Áp dụng các tính chất hướng đối tượng.
  • Kiểm tra ngoại lệ.
  • Lưu kết quả xuống tập tin.
  3 giờ
 • 15

  Debug và các vấn đề nâng cao

  Debug chương trình.

  Java collections.

  • LinkedList.
  • Stack.
  • Vertor.
  • Thực hành.
  • Sự khác nhau giữa array và linkedList.

  Các câu hỏi khi phỏng vấn Java.

  Giới thiệu về lập trình giao diện (GUI).

  3 giờ
Lịch khai giảng
Không tìm được giờ học phù hợp?
Gọi 028.36205514 hoặc Inbox.
Cá nhân & công ty có nhu cầu vui lòng gọi
028.36205514
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
ĐỐI TÁC
©STDIO, 2013-2019