OpenGL (GLSL)

ĐĂNG KÝ HỌC
 • people
  SĨ SỐ
  2/lớp
  Tối đa 2 học viên/lớp
 • access_time
  THỜI LƯỢNG
  2tháng
 • HỌC PHÍ
  40000.000
  20,000,000/tháng
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CPU vs GPU rendering?
Khóa học đầy đủ nhất về lập trình trên GPU với OpenGL và ngôn ngữ GLSL.
Từ khởi tạo môi trường lập trình
Khởi tạo môi trường lập trình với OpenGL với PC (Windows) hay MacOSX.
Cho đến OpenGLES
Tối ưu với OpenGLES cho các thiết bị khác sử dụng Android, iOS.
GPU và Programmable Pipeline
Kiến trúc của GPU và render với Programmable Pipeline trong các phiên bản OpenGL.
Lập trình Shader - Model cho đến hiệu ứng nâng cao
Lập trình với Shader GLSL từ mức cơ bản cho đến các hiệu ứng nâng cao như displacement-map.
Phong-lighting, normal-mapping, ...
Ma trận, các phép biến đổi trên ma trận
Tạo ra các biến đổi tịnh tiến, xoay, tỷ lệ bằng toán học cơ bản trên ma trận (affine transformation) cho đến các phép chiếu, camera và ma trận WVP.
ĐÓNG
ĐĂNG KÝ
Công nghệ đào tạo khác biệt
Nền tảng quyết định tất cả